Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Medel för seminarier, symposier och föreläsningar på Europatema

Man beskriver diagram på tavla (bild).

Till forskare vid HT-fakulteterna, samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridicum och Ekonomihögskolan. Centrum för europaforskning vid Lunds universitet utlyser härmed medel för seminarier, symposier och föreläsningar på Europatema under vårterminen 2023 – höstterminen 2023.

Temat ska ha en tydlig Europarelevans. Det bör grundas på ett perspektiv (historiskt eller aktuellt) som anknyter till nutida förhållanden i Europa. Det bör vidare röra frågor av bredare europeiskt intresse och inte frågor som enbart har betydelse för ett enskilt europeiskt land.

Just nu pågår en diskussion om Europas framtid inom EU. CFE kommer att prioritera förslag på seminarier eller liknande som berör sådana temas, såsom Agenda 2030, kampen mot klimatförändringar och miljöutmaningar, ekonomi och sysselsättning, social rättvisa och jämlikhet, digital omställning och artificiell intelligens, europeiska värden och demokrati samt EU:s roll i världen och europeisk säkerhet. Detta utesluter inte att andra teman med tydlig Europarelevans kan ges stöd.

Medel kan sökas för att bjuda in gästföreläsare till seminarier, symposier och dylikt. Ansökan ska innehålla en kort presentation av den planerade aktiviteten samt en preliminär budget. Medel kan sökas för resor och logi för t.ex. externa föreläsare samt för måltider i enlighet med Lunds universitets föreskrifter om resor och representation (Dnr V 2017/921 och V 2019/782). Arvode till föreläsare ersätts inte.

CFE:s styrelse har beslutat att följande villkor ska gälla för seminarier finansierade av CFE:

  • CFE ska i god tid informeras om tid och plats för seminariet etc. samt dess närmare innehåll så att information om det kan spridas via CFE:s kanaler.
  • I beskrivningen av seminariet etc. samt vid marknadsföring av det ska anges att det arrangeras med finansiellt stöd av CFE.
  • En kostnadsredovisning ska lämnas in till CFE som tydligt visar att de beviljade medlen har använts för de syften som anges i ansökan. Det maximala finansierade beloppet är normalt 50 000 kronor.

Ansökan skickas genom detta formulär senast den 16 november 2022.

Beslut om anslag fattas av CFE:s styrelse den 25 november och meddelas snarast efter detta datum.

För mer information, vänligen kontakta CFE:s föreståndare Jörgen Hettne (jorgen [dot] hettne [at] har [dot] lu [dot] se).