Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stöd för seminarier, symposier och föreläsningar med Europatema

Man beskriver diagram på tavla (bild).

Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet utlyser härmed medel för seminarier, symposier och föreläsningar med teman som relaterar till Europa, under höstterminen 2021 och vårterminen 2022.

Temat ska ha en tydlig Europarelevans. Det bör grundas på ett perspektiv (historiskt eller aktuellt) som anknyter till nutida förhållanden i Europa. Det bör vidare röra frågor av bredare europeiskt intresse och inte frågor som enbart har betydelse för ett enskilt europeiskt land.

Under de kommande två åren förväntas en diskussion om Europas framtid att intensifieras inom EU. CFE kommer att prioritera förslag på seminarier eller liknande som berör de teman som förväntas beröras, såsom kampen mot klimatförändringar och miljöutmaningar, ekonomi och sysselsättning, social rättvisa och jämlikhet, digital omställning och artificiell intelligens, europeiska värden och demokrati samt EU:s roll i världen.

Att teman med anknytning till konferensen prioriteras utesluter inta att andra teman med tydlig Europarelevans kan ges stöd.

Medel kan sökas för att bjuda in gästföreläsare till seminarier, symposier och dylikt. Ansökan ska innehålla en kort presentation av den planerade aktiviteten samt en preliminär budget. Medel kan sökas för resor och logi för t.ex. externa föreläsare samt för måltider i enlighet med Lunds universitets föreskrifter om resor och representation (Dnr V 2017/921 och V 2019/782). Arvode till föreläsare ersätts inte.

Medel kan sökas av forskare vid HT-fakulteterna, samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridicum och Ekonomihögskolan.

CFE:s styrelse har beslutat att följande villkor ska gälla för seminarier finansierade av CFE:

  • CFE ska i god tid informeras om tid och plats för arrangemanget samt dess närmare innehåll så att information om det kan spridas via CFE:s kanaler.
  • I beskrivningen av arrangemanget samt vid marknadsföring av det ska anges att det arrangeras med finansiellt stöd av CFE.
  • En kostnadsredovisning ska lämnas in till CFE som tydligt visar att de beviljade medlen har använts för de syften som anges i ansökan.

Ansökan skickas elektroniskt via detta formulär senast den 10 maj 2021.

Beslut om anslag fattas av CFE:s styrelse och meddelas senast den 31 maj 2021.

Gå till ansökningsformuläret