Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Utlysning av anslag till ett förberedande arbete av en större forskningsansökan

Centrum för Europaforskning (CFE) vid Lunds universitet utlyser härmed 50.000 kronor (plus eventuellt lönekostandspålägg, sk LKP) som ett bidrag till förberedelsearbetet med en större forskningsansökan
horizon call

(English below)

Centrum för Europaforskning (CFE) vid Lunds universitet utlyser härmed 50.000 kronor (plus eventuellt lönekostandspålägg, sk LKP) som ett bidrag till förberedelsearbetet med en större forskningsansökan inom Horizon2020, HERA eller andra stora europeiska eller nationella forskningsprogram. I det sistnämnda fallet avses ansökningar av den omfattningen som RJ’s programstöd. Ansökan skall involvera forskare från mer än en disciplin och ha en tydlig relevans för den Europaforskning som bedrivs vid de humanistiska/teologiska, samhällvetenskapliga och juridiska fakulteterna samt Ekonomihögskolan vid LU. Anslaget kan användas antingen för den sökandes eget arbete eller för att avlöna en assistent. Behöriga att söka är forskare vid Lunds universitet. Endast ett bidrag delas ut.

Ansökan skall innehålla följande:

  • Uppgifter om institutionsanknytning och en skriftlig bekräftelse från prefekten att ansökan stöds av institutionen och att det finns lokaler för projektet.
  • Projektbeskrivning (problemformulering och projektets uppläggning) på ca 2-3 sidor, lista över internationella och/eller nationella partners samt preliminär tidsplan.
  • CV och publikationslista för den sökande samt kort information om de medsökande.

Ansökan skall skickas elektroniskt till CFE:s administrativa koordinator Niklas [dot] Bernsand [at] cfe [dot] lu [dot] se  senast 7 oktober 2016.

Ansökningarna sakkunniggranskas av den tillsatta beredningsgruppen i CFE:s styrelse. Besked kommer att lämnas efter CFE:s styrelses sammanträde som äger rum 29 september.

Anslaget skall redovisas genom att anslagsmottagaren skickar till CFE den färdigställda, slutgiltiga versionen av ansökan samt i senare skede lämnar information om utfallet.

För ytterligare upplysningar v.g. kontakta föreståndare Barbara Törnquist-Plewa Barbara [dot] Tornquist-Plewa [at] slav [dot] lu [dot] se, biträdande föreståndare Maria Strömvik Maria [dot] Stromvik [at] svet [dot] lu [dot] se eller sekreterare Niklas Bernsand Niklas [dot] Bernsand [at] slav [dot] lu [dot] se

---

Call: Grant for a preparatory work of a larger research application (This is a translation. The Swedish version is the official call)

The Center for European Studies (CFE) at Lund University announces hereby a grant of 50.000 SEK for the preparatory work of a larger research application within Horizon2020, HERA or other larger European or national research programmes. The latter concerns applications at a dimension of ie. RJ´s programme support. The application should involve researchers from more than one discipline and have a clear connection to the European Studies of the Faculties of Humanities/Theology, Social Sciences, Law, and the School of Economics and Management at Lund University. The grant can be used either for the applicant him-/herself or to pay an assistant. Only researchers at Lund University are qualified to apply and only one grant is available.

The following should be included in the application:

  • Information about to which department the applicant is affiliated and a written confirmation from the head that the application is supported by the Faculty and that there is an available room for the project.
  • A description of the project (presentation of the problem and a plan of the project) of about 2-3 pages, a list of international or/and national partners and a preliminary time schedule.
  • CV and a list of publications of the applicant and short information about the fellow-applicants.

Please send the application electronically to the administrative coordinator of CFE Niklas [dot] Bernsand [at] cfe [dot] lu [dot] se , latest 7 October 2016.

The assessment of the applications will be carried out by the committee assigned by the CFE board. Information about the result will be given after the meeting of the CFE board 29 September.

The grant holder should give the account of the grant by sending the final version of the application to CFE and then at a later stage provide information about the outcome.

For further information please contact the head of CFE Barbara Törnquist-Plewa Barbara [dot] Tornquist-Plewa [at] slav [dot] lu [dot] se, the deputy head Maria Strömvik Maria [dot] Stromvik [at] svet [dot] lu [dot] se or the secretary Niklas Bernsand Niklas [dot] Bernsand [at] slav [dot] lu [dot] se.

Utlysning (svenska): PDF iconutlysninganslag2016swe.pdf

Call (English): PDF iconutlysninganslag2016eng.pdf

Latest articles

23/08/2017
Best Thesis Award call 2017
Best Thesis Award call 2017
31/05/2017
Winners of CFE grants for seminars, symposia and guest lectures
Winners of CFE grants for seminars, symposia and guest lectures
31/05/2017
Winners of CFE grants for preparing research applications
Winners of CFE grants for preparing research applications
28/04/2017
Call for papers: Trade and Integration in a Time of Anti-Globalization
Call for papers: Trade and Integration in a Time of Anti-Globalization
15/03/2017
Call for grants for seminars, symposia, and guest lectures on European themes
Call for grants for seminars, symposia, and guest lectures on European themes

Centrum för Europaforskning

Box 201

22100 Lund

Telefon (koordinator): 046(46)2228819

niklas [dot] bernsand [at] slav [dot] lu [dot] se