Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Vad ska regionala Brysselkontor egentligen göra?

Seminarium
Nätverket för EU i lokal demokrati inbjuder till ett seminarium om attityder till regional representation i Bryssel. Magnus Lindh, Karlstad Universitet, presenterar sin avhandling Regionen och EU? Uppfattningar och attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige.  

 

I avhandlingen studeras regionala aktörers uppfattningar och attityder till regionalt handlande i EU-relaterade frågor. För att hantera EU-frågor etableras ofta regionala representationskontor i Bryssel. Ett av de största och framgångsrikaste regionala kontoren i Bryssel var West Sweden som representerade västsvenska kommuner och regioners intressen i EU. År 2011 inleds en intern diskussion bland dess medlemmar om hur kontoret bör utvecklas för att möta nya utmaningar i en föränderlig omvärld. Diskussionerna är intensiva, och något överraskande beslutar dess medlemmar att lägga ned verksamheten ett par år senare.

 I avhandlingen analyseras diskussionen utifrån ett europeiseringsperspektiv. Med hjälp av en analysram som definierar tre dimensioner av europeiseringsprocesser identifieras tre olika positioner i diskussionen; en download-, upload- respektive sammanhållen position. Det kan vara frestande att förstå West Swedens nedläggning som ett uttryck för att subnationella aktörer ”drar sig tillbaka” och föredrar aktiviteter inom nationalstatens domäner. Avhandlingen argumenterar för att så är inte fallet. Nedläggningen av West Sweden förstås som en konsekvens av ökade spänningar mellan regionala aktörer som anammar ett download- respektive upload-orienterat förhållningssätt.  Avhandligen i sin helhet går att ladda ner här: http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1040765&dswid=-2360 
Time: 
28/04/2017 - 13:00 to 15:00
Location: 
Statsvetenskapliga institutionen, Ed 367

About the event

Time: 
28/04/2017 - 13:00 to 15:00
Location: 
Statsvetenskapliga institutionen, Ed 367

Centrum för Europaforskning

Box 201

22100 Lund

Telefon (koordinator): 046(46)2228819

niklas.bernsand [at] slav.lu.se